Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ТЪЧМЕНЮ ООД и потребителите на услуги на мобилно приложение дигитално меню TouchMenu (ТЪЧ МЕНЮ).


Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Мобилното приложение се притежава и поддържа от ТЪЧМЕНЮ ООД.

2. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, бул. Драган Цанков 23А, Бизнес Сграда Тетрикс, ет. 2

3. Адрес за кореспонденция: Република България, гр. София, бул. Драган Цанков 23А, Бизнес Сграда Тетрикс, ет. 2

4. ТЪЧМЕНЮ ООД е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписвания с ЕИК: 206162253.

5. „ТЪЧМЕНЮ ООД е регистрирано като администратор на лични данни. ТЪЧМЕНЮ ООД събира и обработва лични данни съгласно своята Политика за поверителност. С приемането на тези общи условия, потребителят изразява своето изрично информирано съгласие да предостави неговите/нейните лични данни да бъдат обработвани от ТЪЧМЕНЮ ООД. ТЪЧМЕНЮ ООД може да използва събраните лични данни само във връзка с целите на дейностите, както са описани в тези общи условия, които могат да включват, но не се ограничават до директен маркетинг. Повече детайли относно събирането, съхраненето и използването на лични данни могат да бъдат намерени в „Политика за поверителност“ на ТЪЧМЕНЮ ООД.


TouchMenu (ТЪЧ МЕНЮ) е уеб базирано приложение, което представлява дигитална версия на менюто на даден ресторант, бар, хотел и други заведения, предоставящи обществено хранене, което дава възможност на клиентите на заведенията да поръчват храна и напитки през своите смарт устройства. Това изисква добър интернет сигнал, което предполага да има изградена и достъпна WiFi мрежа, или 3G/4G покритие. Локализирането и достъпа за клиентите на ПОТРЕБИТЕЛЯ(заведението) на услугите на „ТЪЧ МЕНЮ” става посредством сканирането на QR кодове, разположени на маси, стаи, в офиси и други подходящи за целта места. С помощта на мобилно приложение, клиентите сканират тези кодове и получават достъп до електронния вариант на менюто за съответното заведение/хотел. Системата е максимално защитена със SSL сертификат, правят се ежедневни проверки по сигурността, както и бекъп на данните.